Asean Securities công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ công ty.

12/07/2011 12:00

 CÔNG TY CỔ PHẦN         
CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á
**********
 
                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              ________________________
 
 
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI  ĐIỀU LỆ CÔNG TY
 
                                               
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty như sau:
1.        Sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:
Khoản mục, điều
của Điều lệ mới
Khoản mục, điều
của Điều lệ cũ
Lý do sửa đổi,
Bổ sung
Điều 4.1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:a.       Môi giới chứng khoán;b.      Tự doanh chứng khoán;

c.      Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d.     Tư vấnđầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác

e.      Lưu ký chứng khoán.

Điều 4.1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:a.       Môi giới chứng khoán;b.      Tự doanh chứng khoán;

c.      Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác

d.      Lưu ký chứng khoán.

 

Theo QĐ số 43/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 12/07/2011
Điều 13.1: Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 335.000.000.000 đồng (bằng chữ: ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 33.500.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần. Điều 13.1: Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm tỷ đồng Việt Nam).Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.
Theo QĐ số 41/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 8/7/201
Điều 17. Cơ cấu góp vốn

Cổ đông sáng lập
Số lượng cổ phần
Tỉ lệ
Mệnh giá cổ phần
Loại cổ phần
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
3.500.750
10,45%
10.000
đồng/cổ phần
Phổ thông
Lê Hữu Báu
5.360.000
16%
10.000
đồng/cổ phần
Phổ thông
Khúc Thị Quỳnh Lâm
418.750
1.25%
10.000
đồng/cổ phần
Phổ thông
Điều 17. Cơ cấu góp vốn

Cổ đông sáng lập
Số lượng cổ phần
Tỉ lệ
Mệnh giá cổ phần
Loại cổ phần
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
2.090.000
10,45%
10.000
đồng/cổ phần
Phổ thông
Lê Hữu Báu
3.200.000
16%
10.000
đồng/cổ phần
Phổ thông
Khúc Thị Quỳnh Lâm
250.000
1.25%
10.000
đồng/cổ phần
Phổ thông
Theo QĐ số 41/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 8/7/2011

Trân trọng.

 
 
                 NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN                  
                       Q. Tổng Giám Đốc                           
 
 
Đã ký
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình