Công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Asean Securities

11/07/2011 08:55

Số:166/2011/CBTT – Asean Securities
 Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
 
                     Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                                      Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                                      Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                                      Trung tâm Lưu ký chứng khoán
    Công ty Cổ phần Đông Nam Á xin Công bố về việc thay đổi thông tin về việc thay đổi tên viết tắt và sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:
     Căn cứ Quyết định số 41/GPĐC-UBCK ngày 08 tháng 07 năm 2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty kính công bố thông tin và báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty:
·         Vốn điều lệ cũ: 200.000.000 đồng
·         Vốn điều lệ mới: 335.000.000 đồng
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2011
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á trân trọng công bố thông tin và báo cáo Úy ban Chứng khoán Nhà nước , Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
Trân trọng,
                                                                                                               Người công bố thông tin
                                                                                                                    Q. Tổng Giám Đốc
                                 
                                                                                                                             Đã ký
 
                                                                                                                     Lê Thị Thanh Bình