Lưu ý về những thay đổi quy chế giao dịch tại HNX từ ngày thứ 2 ( 26/3/2012 )

23/03/2012 09:09

Bắt đầu từ ngày 26/03/2012, Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SGDHN ngày 05/03/2012 chính thức có hiệu lực. Với mong muốn hỗ trợ Quý vị đầu tư và thành viên thị trường nắm bắt và thích ứng với những quy định của Quy chế giao dịch mới và tham gia giao dịch một cách thuận tiện, HNX lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:
 
1. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch cổ phiếu lô lẻ trên hệ thống giao dịch HNX
Nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch cổ phiếu niêm yết có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu, có thể đặt lệnh giao dịch theo phương thức giao dịch thỏa thuận qua hệ thống giao dịch của HNX.
Quy trình đặt lệnh tương tự như đối với giao dịch thỏa thuận thông thường.
 
2. Về giá tham chiếu của cổ phiếu niêm yết
Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Trong đó, giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong15 phút cuối cùng của thời gian trong ngày theo quy định.
Trường hợp không có giao dịch trong thời gian trên, giá cơ sở là mức giá thực hiện cuối cùng của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục.
3. Điều chỉnh giá trần và giá sàn trong các trường hợp đặc biệt của giá tham chiếu
 – Trường hợp giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu:
+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá
+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – 01 đơn vị yết giá
 – Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng:
+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá
+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu.
 4. Đối với tổ chức niêm yết muốn mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ hoặc bán cổ phiếu quỹ
4.1. Khối lượng giao dịch
– Trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết chỉ được phép đặt lệnh khối lượng tối thiểu bằng 3% và khối lượng tối đa bằng 5% tổng khối lượng dự kiến thực hiện.
– Trường hợp muốn giao dịch với khối lượng vượt quá 5% tổng khối lượng dự kiến thực hiện hoặc thực hiện giao dịch lô lớn theo phương thức thỏa thuận phải được sự chấp thuận của HNX.
– Trường hợp khối lượng được phép mua (hoặc bán) còn lại nhỏ hơn 3% khối lượng dự kiến thực hiện, tổ chức niêm yết được giao dịch nhỏ hơn khối lượng tối thiểu 3%.
 4.2. Giới hạn dao động giá
Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).
– Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).
Trường hợp sau khi tính toán, giá đặt cao nhất, thấp nhất để thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ bằng với giá tham chiếu thì thực hiện theo giá tham chiếu.
4.3. Thay đổi phương án giao dịch cổ phiếu quỹ
– Tổ chức niêm yết không được tự ý thay đổi ý định hoặc phương án mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trừ trường hợp bất khả kháng thì phải báo cáo UBCKNN ít nhất 3 ngày làm việc trước khi công ty thay đổi và phải được sự chấp thuận của UBCKNN.
– Tổ chức niêm yết phải công bố lý do trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời báo cáo HNX trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án mua lại hoặc bán cổ phiếu quỹ.