Asean Securities công bố thông tin

18/04/2012 09:17

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về việc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Asean Securities như sau :

Căn cứ theo Quyết định số 356/QĐ-UBCKNN ngày 17/04/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho công ty chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư theo địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến : www.seasc.com.vn.

Trân trọng thông báo ./.