Thay đổi ngày thanh toán về 9h ngày T+3

24/05/2012 09:23

Công ty Chứng khoán Đông Nam Á ( SeAsecurities) xin trân trọng thông báo:
Theo Công văn số 83/TB – UBCK ngày 08/5/2012 về việc triển khai rút ngắn chu kỳ thanh toán về 9h ngày T +3. Để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam được bán chứng khoán vào ngày T+3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xây dựng Phương án triển khai rút ngắn chu kỳ thanh toán về 9h00 ngày T+3 thay vì 15h30 như hiện nay. Kế hoạch áp dụng rút ngắn chu kỳ thanh toán là từ ngày 04/09/2012.