Thông báo triển khai lệnh thị trường (MP)

28/05/2012 09:24

Công ty chứng khoán Đông Nam Á (SeAsecurities) xin thông báo:

Được sự chấp thuận của UBCKNN tại công văn số 1658/UBCK-PTTT ngày 22/05/2012 về việc triển khai thí điểm lệnh thị trường tại SGDCK Tp.HCM, SGDCK Tp.HCM sẽ thực hiện triển khai thí điểm lệnh thị trường trong vòng ba (03) tháng. Thời điểm bắt đầu áp dụng: ngày 02/07/2012.

 

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu về lệnh thị trường trong các tài liệu đính kèm sau: