Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á ban hành mức phí dịch vụ tại Asean Securities

23/08/2012 10:10

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á – Căn cứ tình hình thực tế phát sinh

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á ban hành mức phí một số dịch vụ áp dụng đối với khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) như sau:

– Phí chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 100.000 đồng/lần chuyển nhượng.

– Phí xác nhận số dư tài khoản: 50.000 đồng/ lần.

– Phí in sao kê tài khoản,xem lại chứng từ ngoài năm tài chính: 50.000 đồng/lần.

– Phí hỗ trợ thu nợ từ việc bán chứng khoán cầm cố: 0.1% giá trị thu nợ.

– Phí thay đổi thông tin và cấp mới sổ cổ đông (áp dụng chứng khoán chưa niêm yết mà công ty quản lý): 50.000 đồng/lần.