Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

06/09/2012 10:21

Để chuẩn bị tổ chức việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012.

Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian chốt danh sách cổ đông: Danh sách cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đến hết ngày 07/09/2012