Thông tin hủy niêm yết của một số mã cổ phiếu SD3,SME,CSG

02/10/2012 10:28

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-SGDHN ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Sở GDCK Hà Nội về việc hủy niêm yết cổ phiếu SD3; -Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-SGDHN ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Sở GDCK Hà Nội về việc hủy niêm yết cổ phiếu SME; -Căn cứ Quyết định số 148/2012/QĐ-SGDHCM ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Sở GDCK Hồ Chí Minh về việc hủy niêm yết cổ phiếu CSG;
Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) xin thông báo thông tin hủy niêm yết của một số mã cổ phiếu như sau:1.Hủy niêm yết cổ phiếu SD3

–      Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 3

–       Mã chứng khoán: SD3

–       Ngày hủy niêm yết: 26/10/2012

–       Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 25/10/2012

–      Lý do hủy niêm yết: CTCP Sông Đà 3 vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức

niêm yết.

2.Hủy niêm yết cổ phiếu SME

–      Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SME

–       Mã chứng khoán: SME

–       Ngày hủy niêm yết: 26/10/2012

–       Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 25/10/2012

–      Lý do hủy niêm yết: CTCP Chứng khoán SME vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin của

tổ chức niêm yết.

3.Hủy niêm yết cổ phiếu CSG

–      Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cáp Sài Gòn.

–       Mã chứng khoán: CSG

–       Ngày hủy niêm yết: 4/10/2012

–       Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hồ Chí Minh: 03/10/2012

–   Lý do hủy niêm yết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 ngày 28/6/2012 về

giải thể công ty.