Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

27/11/2012 09:21

Ngày 27/11/2012 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Quyết định chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Asean Securities.

Theo đó người đại diện theo pháp luật của Asean Securities là bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.