Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá phần vốn SCIC tại Công ty CP Xe khách Hòa Bình

27/11/2012 11:27

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Nhà nước tại Công ty cổ phần Xe khách Hòa Bình như sau:
  1. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia        :           06 Nhà đầu tư

Cá nhân trong nước    :           05 Nhà đầu tư

Cá nhân nước ngoài    :           0 Nhà đầu tư

Tổ chức trong nước    :           01 Nhà đầu tư

Tổ chức nước ngoài    :           0 Nhà đầu tư

 

  1. Tổng khối lượng đăng ký     :           283.668 Cổ phần

Cá nhân trong nước    :           258.668 Cổ phần

Cá nhân nước ngoài    :           0 Cổ phần

Tổ chức trong nước    :           25.000 Cổ phần

Tổ chức nước ngoài    :           0 Cổ phần