Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2012

16/04/2013 14:11

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á công bố Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2012