Công bố thông tin v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

08/05/2013 09:25

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm các nội dung:

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (xem file chi tiết)

– Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (xem file chi tiết)