Asean Securities điều chỉnh giảm Phí dịch vụ giao dịch ký quỹ CK và Phí ứng trước tiền bán CK

05/07/2013 13:21

Ngày 05/7/2013 Tổng Giám đốc Asean Securities ban hành Quyết định số 35/2013/QĐ-TGĐ về việc điều chỉnh giảm Phí dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán và Phí ứng trước tiền bán chứng khoán.

Theo đó kể từ ngày 08/07/2013, Phí dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán là 0.044%/ngày tương ứng với 15.84%/năm, Phí ứng trước tiền bán CK là 0.044%/ngày tương ứng với 15.84%/năm nhưng không thấp hơn 50.000đ/lần ứng trước.

Trân trọng thông báo.