Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần miền núi Phú Thọ

20/11/2013 13:36

Kết quả đăng ký đấu giá có trong file đính kèm