Thông báo kết quả đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Miền núi Phú Thọ

27/11/2013 13:39

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo kết quả đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Miền núi Phú Thọ.

Chi tiết xem file đính kèm./.