Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố thông tin giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu CP/vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp

31/12/2013 09:36

Căn cứ theo Quyết định số 920/QĐ-UBCK ngày 27/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp.

Bản công bố thông tin: (Xem chi tiết )

Quyết định giao dịch cổ đông lớn:(Xem chi tiết )