Thông báo kết quả đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

23/01/2014 13:53

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Nhà nước tại Công ty cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam như sau:

 • Tổng số cổ phần chào bán                                 : 236.518 cổ phần.
 • Giá khởi điểm                                                        : 19.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá               : 06 nhà đầu tư
 • Số nhà đầu tư không tham gia đấu giá             : 0  nhà đầu tư
 • Tổng số nhà đầu tư đấu giá thành công           : 06 nhà đầu tư
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư được mua            : 236.518  cổ phần.
 • Giá đặt mua cao nhất                                            : 25.000 đồng/cổ phần.
 • Giá đặt mua thấp nhất                                          : 19.000 đồng/cổ phần.
 • Giá đấu thành công bình quân                          : 19.279 đồng/cổ phần.

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá (từ ngày 24/01/2014 đến ngày 14/02/2014)
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: sau 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 24/01/2014 đến ngày 11/02/2014)