Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố thông tin về BCTC năm 2013 đã được kiểm toán và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2013

28/03/2014 15:57

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:(Xem chi tiết)

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC năm 2013:(Xem chi tiết)

Bổ sung thiếu thuyết minh bộ phận tại báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm troán:(Xem chi tiết)