Asean Securities công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

12/05/2014 09:59

Ngày 29/04/2014, Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại trụ sở Công ty. Tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin, Asean Securities xin thông báo kết quả cuộc  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 dưới đây:

Toàn văn văn bản về Công bố thông tin của Đại hội đồng cổ đông thường niên Asean Securities năm 2014 (Zip file đính kèm)

Trân trọng thông báo!

File đính kèm