Báo cáo tài chính bán niên 2014

14/08/2014 16:12

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố Báo cáo tài chính bán niên 2014 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán và Công văn Giải trình ý kiến của kiểm toán
Chi tiết file đính kèm:

Báo cáo tài chính Soát xét bán niên đã được kiểm toán:(Xem chi tiết)

Công văn giải trình ý kiến kiểm toán:(Xem chi tiết)