Thông báo Loại TDC khỏi Danh mục Chứng khoán Ký quỹ tại Asean Securities ngày 04/09/2014

03/09/2014 15:07

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á Trân trọng thông báo:

 

Theo Thông báo ngày 03/09/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu TDC của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Vì vậy, cổ phiêu TDC sẽ được đưa ra khỏi Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại Asean Securities.

 

Mã CK

Tên Công ty

Lý do

Ngày hiệu lực

TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 6 tháng đầu năm 2014 là số âm.

4/9/2014

 

Trân trọng!