Tổng công ty CP tin học Việt Nam Thông báo Về việc chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức năm 2013

15/09/2014 15:09

Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam thông báo đến Quý cổ đông Tổng công ty việc chốt danh sách các cổ đông để trả cổ tức như sau:

thongbao_DTTHVN