Công bố về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

05/01/2015 17:16

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin được công bố về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau: Căn cứ Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP chứng khoán Đông Nam Á, kể từ ngày 05/01/2015, Bà Lê Thị Thanh Bình giữ chức danh Tổng Giám đốc.