ASEAN SECURITIES: Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

12/05/2015 09:18

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin được công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau :
Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP chứng khoán Đông Nam Á, kể từ ngày 12/05/2015, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Xuân Tiến.