HOSE: Thông báo điều chỉnh giá trị iNAV của ETF trong đợt giao dịch chiều 30/06/2015

30/06/2015 10:15

Chiều ngày 29/6/2015, đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ gửi dữ liệu về danh mục chứng khoán của quỹ ETF VFMVN30 phục vụ cho việc tính iNAV chưa cập nhật cổ tức bằng cổ phiếu của mã VIC dẫn đến giá trị iNAV tính toán và hiển thị trong đợt giao dịch buổi sáng 30/6/2015 chưa chính xác. Theo đề nghị của VFM, HOSE đã thực hiện việc điều chỉnh lại dữ liệu để giá trị iNAV được tính toán và hiển thị chính xác vào đợt giao dịch buổi chiều 30/06/2015.