Danh sách các CTNY đã nộp BCTC soát xét bán niên năm 2015 (tính đến hết ngày 28/08/2015)

31/08/2015 15:46

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê Danh sách các CTNY đã nộp BCTC soát xét bán niên năm 2015 (tính đến hết ngày 28/08/2015). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: