HOSE: Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện VNSC

01/10/2015 15:02

Ngày 30/09/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC). Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh hiện đang xem xét hồ sơ và tiến hành các thủ tục để chấm dứt tư cách thành viên đối với Công ty theo quy định.