Thông báo loại BTP, PTK khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ

07/10/2015 16:46

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu BTP ( CTCP Nhiệt điện Bà Rịa) và PTK ( CTCP Luyện Kim Phú Thinh) khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 07/10/2015.

Trân trọng thông báo./.