HOSE: Công bố loại TTP khỏi VNSmall và VNAllshare

09/10/2015 15:03

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu TTP thuộc VNSmallcap và VNAllshare như sau:

–             Cổ phiếu bị loại bỏ: TTP (Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến).

–             Lý do: Cổ phiếu TTP bị hủy niêm yết theo Quyết định số 418/QĐ-SGDHCM ngày 16/09/2015 của SGDCK TP.HCM.

–             Ngày hiệu lực: 15/10/2015.

–             Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

Ngày hiệu lực

VNAllshare

VNM

59,77%

15/10/2015