Báo cáo lần đầu cổ phiếu DLG (19/10/2015) – Khuyến nghị: Mua

19/10/2015 11:34

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu DLG dựa trên phương pháp định giá thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho DLG là 13.000 đồng/cp, cao hơn 76% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.