Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam

15/10/2015 11:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Intimex Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Intimex Việt Nam
  3. Địa chỉ: Số 96 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.676.400 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 07 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                    Cá nhân: 06 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.915.200 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 100 CP                     Cá nhân: 3.915.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2015
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 20/10/2015