Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam

20/10/2015 13:19

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam được tổ chức vào ngày 20/10/2015 như sau:

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Intimex Việt Nam
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.676.400 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 11.200 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 6 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 3.915.200 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 3.915.200 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 1.400.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 11.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 11.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 11.200 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 7 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 6 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.676.400 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 41.177.030.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/10/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 27/10/2015