Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Khánh Hòa

03/10/2015 09:21

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Khánh Hòa, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của  Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Khánh Hòa như sau: