Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Liên hợp thực phẩm

05/10/2015 13:25

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Liên hợp thực phẩm như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Liên hợp thực phẩm
  3. Địa chỉ: Số 267 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.931.900 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 5 NĐT                      Cá nhân: 6 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 21.250.900 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 9.659.500 CP            Cá nhân: 11.591.400 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ ngày 06/10/2015
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 08/10/2015