Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm

08/10/2015 11:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm được tổ chức vào ngày 08/10/2015 như sau:

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Liên hợp thực phẩm
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.931.900 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 5 NĐT
+ Cá nhân: 6 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 21.250.900 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 21.250.900 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 1.931.900 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 1.931.900 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 12.200 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 12.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 12.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 12.200 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.931.900 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 23.569.180.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 15/10/2015