Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá Công ty TNHH MTV In Tài chính

21/10/2015 11:35

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV In Tài chính như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV In Tài chính
  2. Địa chỉ: 24/115 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.448.300 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 14 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 03 NĐT                    Cá nhân: 11 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.054.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 6.450.000 CP            Cá nhân: 6.604.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2015
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 26/10/2015