Thông báo kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2015

06/10/2015 15:26


Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh thông báo kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2015 như sau:

 1. Tên trái phiếu:

Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh

 1. Chủ thể phát hành:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

 1. Tổ chức được ủy quyền phát hành:

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

 1. Mệnh giá trái phiếu:

100.000 đồng

 1. Khối lượng phát hành:

200 tỷ đồng

 1. Kỳ hạn trái phiếu:

5 năm

 1. Mã trái phiếu:

 1. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:

7,2%/năm

 1. Phương thức phát hành:

Bảo lãnh phát hành

 1. Ngày phát hành:

30/09/2015

 1. Ngày đến hạn thanh toán gốc trái phiếu:

30/09/2020

 1. Giá bán trái phiếu:

100.000 đồng/trái phiếu

 1. Khối lượng phát hành:

200 tỷ đồng

 1. Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:

Được thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần (Không tính nhập gốc)

 1. Phương thức thanh toán gốc trái phiếu:

Được hoàn trả một lần khi đáo hạn.