Báo cáo phân tích kỹ thuật – PVD, PVT, PXS, PXT (24/03/2016)

24/03/2016 09:47

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PVD – Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVD sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 23.0 – 25.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 23.0 – 25.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 28.0 – 30.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 20%.

Mã cổ phiếu PVT – Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 10.0 – 10.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.0 – 10.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.5 – 12.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu PXS – CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PXS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 12.0 – 13.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.0 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 15.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu PXT – CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PXT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất là 3.8 – 4.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 3.8 – 4.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.2 – 4.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm