HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VNH thuộc VNSmallcap và VNAllshare

24/03/2016 10:38

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VNH thuộc VNSmallcap và VNAllshare như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ: VNH (Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật).

–            Lý do: Cổ phiếu VNH bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM ngày 23/03/2016 của SGDCK TP.HCM.

–            Ngày hiệu lực: 30/03/2016.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

Ngày hiệu lực

VNAllshare

VIC

83,87%

30/03/2016

VNAllshare

VNM

45,93%

30/03/2016