Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC kiểm toán năm 2015 – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2016)

24/03/2016 09:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC kiểm toán năm 2015 – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: