Điểm tin giao dịch 28.03.2016

28/03/2016 16:29

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
573,69 1,61 0,28%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
575,34 3,26 0,57%
Đợt đóng cửa
Closing session
575,72 3,64 0,64%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
127,86    
Đợt mở cửa
Opening session
3,53    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
99,76    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,57    
Thỏa thuận
Put-through session
17,00    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.088,18    
Đợt mở cửa
Opening session
39,22    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.568,74    
Đợt đóng cửa
Closing session
60,10    
Thỏa thuận
Put-through session
420,12    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,05 259,32  
Bán
Sell
4,44 154,34