Danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC kiểm toán năm 2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 25/03/2016)

28/03/2016 15:56

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC kiểm toán năm 2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 25/03/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: