Danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC kiểm toán năm 2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 29/03/2016)

30/03/2016 09:37

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC kiểm toán năm 2015 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 29/03/2016). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: