Điểm tin giao dịch 31.03.2016

31/03/2016 16:49

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
569,04 -0,87 -0,15%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
561,22 -8,69 -1,52%
Đợt đóng cửa
Closing session
571,69 -5,42 -0,94%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
172,52    
Đợt mở cửa
Opening session
4,14    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
126,52    
Đợt đóng cửa
Closing session
14,96    
Thỏa thuận
Put-through session
26,90    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.884,09    
Đợt mở cửa
Opening session
47,66    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.883,48    
Đợt đóng cửa
Closing session
214,31    
Thỏa thuận
Put-through session
738,64    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,32 320,06  
Bán
Sell
13,11 507,64