HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh

30/03/2016 17:33

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh như sau: