Điểm tin giao dịch 25.05.2016

25/05/2016 17:02

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
613,96 2,34 0,38%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
613,67 2,05 0,34%
Đợt đóng cửa
Closing session
611,89 0,27 0,04%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
139,39    
Đợt mở cửa
Opening session
3,23    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
85,06    
Đợt đóng cửa
Closing session
6,79    
Thỏa thuận
Put-through session
44,31    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.191,97    
Đợt mở cửa
Opening session
45,59    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.542,71    
Đợt đóng cửa
Closing session
128,38    
Thỏa thuận
Put-through session
475,29    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
5,89 191,17  
Bán
Sell
5,27 164,81