Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Thống Nhất

31/05/2016 17:48

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Thống Nhất như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Thống Nhất
  2. Địa chỉ: Số 10 Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 237.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bẩy tỷ  đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.035.775 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 15 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 15 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.338.550 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 6.338.550 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/06/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 03/06/2016