Điểm tin giao dịch 20.06.2016

20/06/2016 17:09

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
622,04 2,79 0,45%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
626,22 6,97 1,13%
Đợt đóng cửa
Closing session
626,46 7,21 1,16%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
115,10    
Đợt mở cửa
Opening session
3,41    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
81,34    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,96    
Thỏa thuận
Put-through session
20,39    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.013,62    
Đợt mở cửa
Opening session
51,28    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.509,83    
Đợt đóng cửa
Closing session
172,36    
Thỏa thuận
Put-through session
280,15    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
7,70 251,86  
Bán
Sell
5,18 182,44