Báo cáo phân tích kỹ thuật – IJC, ITA, ITD, KBC (21/06/2016)

21/06/2016 10:30

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng IJC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 8.0 – 8.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.0 – 8.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.0 – 9.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng ITA sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.4 – 4.6.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.4 – 4.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.8 – 5.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu ITD – CTCP Công nghệ Tiên Phong

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng ITD sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 32.0 – 34.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 28.0 – 30.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 32.0 – 34.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu KBC – TCT Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KBC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.0 – 15.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.0 – 15.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 16.0 – 17.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.